2013 PECC 团契生

团 契

負责人

  

团契地点

团 契 时 间

Email

新生命团契

张式济

Shi-Chi

Chang

(H) 724-327-3960

教会

每月第一第三週週三

1st & 3rd Wednesday

10AM

 

shihchic@gmail.com

 

姐妹团契

王淑惠

Shu Hui Wang

(H) 412-856-4842

姊妹家

每月最末週六

Last Saturday-month

6:45 PM

Shwang930@yahoo.com

西区家庭团契

吳强哲

C. J.

Wu

(H) 412-380-9558

组员家

每月第一第二週五 1st & 2nd Friday

7:30 PM

cj_wu@comcast.net

 

东区家庭团契

严军

Ned

Yan

(H) 724-733-9514

组员家

每月第一第二週五1st & 2nd Friday

7:30 PM

Yanjun018@windstream.net

 

For any inquiry please contact the coordinator via phone or e-mail

如有任何詢問請與各團契負責人聯絡

 


 

PECC 新生命團契 2013 年度聚會表

 

親愛的朋友們:  時間過的真快,兩個月的年假轉眼即成過去。

現將本年度的開會節目列表寄上。

 

日期                  聚會內容                                            帶領人            領詩            餐負責人

06/19               查經:  财务                                        張式箴            張式箴            待定

07/17               查經:   休闲                                        張式濟            張式濟            待定

09/04               保健分享                                            每人                邱月娟            每人

09/18               查經:   社交                                        張式箴            張式箴            待定

10/02               查經:   饶恕                                        張式濟            張式濟            待定

10/16               賞紅葉                                                劉祚漢                 --                  --

11/06               查經:   热诚                                        張式箴            張式箴            待定

11/20               感恩見証                                            邱月娟            邱月娟            每人

12/04               查經:   喜乐                                        張式箴            張式箴            待定

12/18               報佳音                                                邱月娟                 --                     --

 

            團契連絡人:  劉振中牧師 (724-733-4205) 張式箴 (724-325-3270)

           邱月娟 (724-327-6007)   張式濟 (724-327-3960)